لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت پنجم)

قرار داد حسابرسی در موسسات اگر موسسات و شرکت‏ های حسابرسی لیست و حق بیمه کارکنان و کارمندان خود را در زمان مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و صاحب دفاتر قانونی باشند و آن مدارک را در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهایی که به عنوان مجری یا پیمانکار درج می شود محاسبه ی آن بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها انجام می‏شود و مفاصا حساب قراردادهای آنان پس از وصول صادر می گردد.

بیشتر بخوانیم
محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت پنجم)

محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت چهارم)

ج) بیمه قراردادهای گاز رسانی در این نوع قراردادهای گازرسانی که بین پیمانکاراران و شرکت ملی گاز ایران منعقد و قرار داد بسته می‏شود نوار زرد اخطار، لوله و اتصالات، مواد عایق و الکترود اختصاصی که مخصوص عملیات گاز رسانی است و از طرف کسی که کار را به پیمانکار تحویل می‏دهد، تحویل داده می‏شود جزء مصالح انحصاری می باشد، در اینصورت با توجه به نوع عملیات حق بیمه قرار دادهای ذکر شده به شرح ذیل محاسبه می‏گردد.

بیشتر بخوانیم
محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت چهارم)

محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت سوم)

بخش سوم: موارد خاص قرار‏دادهای بیمه، غیر از عمرانی الف) بیمه کارگذاران یا پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، در زمینه صنعتی و فنی می باشند به مسبب مصوبه مورخ 7/9/1373 شورایعالی بیمه تامین اجتماعی روش کسب حق بیمه کارگذاران یا پیمانکارانی که کارگاه صنعتی، در زمینه تولیدی و فنی دارند و در این راستا ارتباط با بحث بیمه عملیات دارای قراردادهای منعقده می‏باشند و کارهای اجرایی پیمانکاران در کارگاه و فضای اختصاصی آنها انجام می‏شود و یا به عبارت دیگر موضوع بحث بیمه عملیات قرارداد به انعقاد رسیده به صورتی که تولیدات کارگاه ‏های آنها باشد به توصیف زیر خواهد بود:

بیشتر بخوانیم
محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت سوم)
12345...