لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

فروش مال غیر

چنانچه شخصی منافع و یا اعیان متعلق به شما را بدون اذن به شخص ثالثی واگذار نماید مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

بیشتر بخوانیم
فروش مال غیر

تفاوت بین شهادت نامه و شهادت

شهادت شهود و شهادتنامه اعتبار یکسانی دارند لکن در علم حقوق این دو موضوع دو امر مستقل تلقی و ارزش اثباتی آن ها نیز به هیچ وجه یکسان نمی باشد.

بیشتر بخوانیم
تفاوت بین شهادت نامه و شهادت

چک و چک های برگشتی

یکی از مشکلات و مسائل قانونی مبتلی به در جامعه که عموم مردم در هر صنفی درگیر آن هستند " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است که در جهت وصول آن ، روش ها و اقدامات قانونی برای دارنده ی چک وجود دارد .

بیشتر بخوانیم
چک و چک های برگشتی
1