درخواست مشاوره
Consultation

"موضوع اتخاذ تصمیمات صحیح در زمان درست همواره از دغدغه های ذهنی بشر بوده که امروزه نیز با پیشرفت روز افزون تکنولوژی در ارتباطات و گستردگی منابع اطلاعاتی بمراتب سخت تر و پیچیده تر از گذشته شده است. بنابراین در دنیای فعلی روایی و پایایی انتشار دهنده اطلاعات برای تصمیم سازی صحیح بسیار حائز اهمیت است که ماموریت گروه تجاری یثربی جهت ارائه مشاوره نیز بر همین اصل استوار است."