گواهینامه ها
Certificates and Acknowledgments

گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها

 

گواهینامه ها:

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی

گواهی شرکت در کنفرانس کار آفرینی

تقدیر نامه ها:

تندیس کنفرانس کار آفرینی به عنوان 10 کار آفرین برتر کشور در سال 96

گواهینامه ها و تقدیرنامه ها