آنچه درباره سوپیشینه کیفری افراد بایستی بدانیم

براساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قانون گذار  اشخاص با شرایط ذیل در جرائم عمدی پس از اجرای حکم یا گذراندن مدت  مرور زمان، در مدت زمان مقرر در قانون جزا ، مجرم را از حقوق اجتماعی  از 7 سال لغایت 2 سال بسته به جرم ارتکابی به عنوان مجازات تبعی محروم مینماید:
1.هفت سال در محکومت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقیف اجرای حکم اصلی. 
2.سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حسب تا درجه چهار.
3.دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایات وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
مهم تر آنکه وفق تبصره 1 ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

 

 
قانون گذار در ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی اشخاص را به شرح ذیل تبیین نموده است:
1)داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورا اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا 
2)عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور. 
3)تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری.
4)انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا رای مردم.
5)عضویت در هیات های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف.

 

 
6)اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سر دبیر رسانه های گروهی .
7)استخدام یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاها مستلزم تصریح یا ذکر نام برای مشمول قانون بذ آنها.
8)اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفترداری
9)انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولیف ناظر یا متصدی موقوفات عام
10)انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مرجع رسمی 
11)استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری 
12)تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
13)همچنین مطابق ماده 2 قانون مذکور، هرکسی به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بند های 1 و 2 و 3 این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشوند به عبارتی افرادی که مرتکب جرمی شوند و مجازات آنها به شرح موارد اشاره شده باشد دارای محکومیت موثر کیفری هستند و تا پایان مواعد نمی توانند گواهی عدم سوء پیشینه بگیرند.

مرجع صالح جهت اخذ گواهی سو پیشینه مراکز پلیس + 10 می باشد که از طریق اداره پست جوابیه سوپیشینه برای اشخاص به آدرس اعلامی ارسال می گردد.

تنظیم کننده: واحد حقوقی گروه یثربی


 نظرات شما

مقالات مشابه