فروش مال غیر

چنانچه شخصی منافع و یا اعیان متعلق به شما را بدون اذن به شخص ثالثی واگذار نماید مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

وفق مقررات صرفا مالک یا نماینده قانونی مالک حق استفاده و انتفاع از اموال خود را به هر طریقی که مشروع و قانونی تلقی می شود دارد لذا هیچ شخصی بدون اذن مالک حق انتقال مال غیر را نداشته و درصورت انجام قانون گذار با خاطی مقابله می نماید به عبارتی انتقال اموال فردی بدون اطلاع آن فرد «فروش مال غیر» تلقی و  این کار از جرایمی است که نه تنها جنبه خصوصی دارد بلکه جنبه عمومی نیز در آن مشهود است  به عبارتی خاطی نه تنها به دلیل ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به سبب ‌ سلب آرامش و نظم عمومی نیز مستحق کیفر است.

 

فروش مال غیر

جرم انتقال مال غیر، جرمی غیر قابل گذشت است؛ جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی‌ هستند که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند و رضایت شاکی صرفا سبب تخفیف مجازات می شود.
قانون گذار مجازات انتقال مال غیر  را در حکم جرم کلاهبرداری به حساب می آورد و وفق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ کسی که مال غیر را(اعم از منقول و یا غیر منقول) با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب می شود.

 

فروش مال غیر

در خاتمه بایستی به استحضار برساند انتقال گیرنده چنانچه آگاهی از انتقال مال دیگری توسط غیر نداشته باشد مرتکب هیچ مجازاتی نشده و در صورت آگاهی انتقال گیرنده از انتقال مال غیر  وفق ماده 3 آن قانون مجازات کلاهبرداری برآن شخص بار می شود.

منابع: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91864

 

تنظیم کننده: واحد حقوقی گروه یثربی

 

نظرات شما