محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت دوم)

ج) بیمه قراردادهای گاز رسانی

در این نوع قراردادهای گازرسانی که بین پیمانکاراران و شرکت ملی گاز ایران منعقد و قرار داد بسته می‏شود نوار زرد اخطار، لوله و اتصالات، مواد عایق و الکترود اختصاصی که مخصوص عملیات گاز رسانی است و از طرف کسی که کار را به پیمانکار تحویل می‏دهد، تحویل داده می‏شود جزء مصالح انحصاری می باشد، در اینصورت با توجه به نوع عملیات حق بیمه قرار دادهای ذکر شده به شرح ذیل محاسبه می‏گردد.

1-  در قراردادهای احداث شبکه های گاز رسانی حق بیمه‏‏ی آن به صورت کلی طبق ماده دوم مصوبه 24/1/1370 به ماخذ 7% محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری متعلقه دریافت می‏شود.

2-  حق بیمه قرارداد های علمک یا نصب انشعابات به طور کلی خدمات تلقی می‏شود و با توجه به به استفاده از ماشین آلات و دستگاه های جوشکاری وهمچنین گاهی کمپرسور و دستگاه های حفاری 70 درصد عملیات مکانیکی محسوب می‎‏شود و البته حق بیمه‏ی آن به ماخذ 7% و 30% عملیات غیر مکانیکی محسوب می‏شود و حق بیمه‏ی آن به ماخذ 15% محاسبه می‏شود و به همراه بیمه بیکاری اطلاق گرفته وصول می‏شود.

3-  قراردادهای چون نصب رگلاتور، اگر به صورت مستقل و جداگانه از نصب علمک و انشعابات منعقد و یا بسته شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار که مشخص می‏شود این کار کلاً خدماتی است و غیر مکانیکی محصوب می‏شود و حق بیمه ماده اول مصوبه به تاریخ 24/1/1370 به ماخذ 15% به همراه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه می‏شود.اگر نصب رگلاتور و نصب انشعابات همراه در یک قرار داد باشد، طبق مورد دوم که در قسمت بالا آمده است عمل می‏شود.

د) قراردادهای نگهداری فضای سبز و خدمات شهری

در اینچنین قراردادها نیز میانگین یا معدل 70% از ناخالص کار انجام شده بعنوان کارکرد مکانیکی محسوب می‏شود و حق بیمه‏ی آن بماخذ 7% و معادل 30% از ناخالص کارکردی که به عنوان کارکرد غیر مکانیکی محصوب می‏شود و حق بیمه‏ی آن بماخذ 15% محاسبه می‏شود و به همراه بیمه بیکاری متعلق به آن وصول می‏شود.
ه) قرار دادهای ارائه خدمات رایانه ای و طراحی و ساخت نرم افزار

در این بند تمام قراردادهای که موضوع آنها تهیه رایانه و نصب سخت افزار، طراحی و تولید سیستمهای مختلف عملیاتی و تولید نرم افزار و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزاری و همچنین تعمیر و نگهداری آنها می باشد، نکته قابل اهمیت این است که در صورتی که پیمانکار مورد نظر دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف در این بخش اجرا می‏شود
و) قراردادهای حسابرسی، تحقیاتی و پژوهشی

احتساب حق بیمه قرار دادهای تحقیقاتی و حسابرسی به ترتیب موارد زیرخواهد بود :

قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

1-  در موردهایی که قرارداد پژوهشی و تحقیقاتی با دانشگاه ها یا مرکز های علمی و یا موسسات وابسته به آن‏ها عنوان مجری یا پیمانکار انعقاد داده می‏شود چنانچه دانشگاه یا مرکز ذکر شده وابسته به وزارتخانه‏ها باشد و بر اساس پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نیست و یا در کل کارکنان آن شامل قانون تامین اجتماعی نباشند.
بدون نیاز به مطالبه و محاسبه وجهی بابت حق بیمه قرار داد مفاصا حساب مربوط به آن صادر می شود.

2-  در موردهایی که موسسات پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به مراکز علمی و یا دانشگاه ‏ها یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و همچنین در موسسات پژوهشی و تحقیقاتی بخش خصوصی حتما دارای دفاتر قانونی باشند و همچنین آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند، دفاتر قانونی وصول حق بیمه و مبنای محاسبه قراردادهای به انعقاد رسیده قرار می‏گیرد. به این ترتیب اگر طبق بازرسی از دفاتر قانونی بدهی نداشته باشند و یا آن را پرداخت نمایند صادر شدن مفاصا حساب قراردادهای آنها بلامانع بود.

3-  اما در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه ندهند میتوان در مورد حق بیمه آن‏ها می‏توان گفت طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/1370 به ماخذ 7% محاسبه و به همراه بیمه بیکاری متعلقه وصول می‏شود.

4-  درموردهایی که قرارداد پژوهش و تحقیق با شخص حقیقی (یک یا چند نفر به صورت دست جمعی) منعقد کار در موضوع قرارداد توسط اشخاص یا خود شخص حقیقی به عنوان اجرا کننده کار در حین انجام کار شود، بدلیل شرایط مربوط به ماده 38 قانون تامین اجتماعی بدست نمی‏آید شامل کسر حق بیمه نخواهد بود.

قرار داد حسابرسی در موسسات
اگر موسسات و شرکت‏ های حسابرسی لیست و حق بیمه کارکنان و کارمندان خود را در زمان مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و صاحب دفاتر قانونی باشند و آن مدارک را در اختیار سازمان قرار دهند حق بیمه قراردادهایی که به عنوان مجری یا پیمانکار درج می شود محاسبه ی آن بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها انجام می‏شود و مفاصا حساب قراردادهای آنان پس از وصول صادر می گردد.
ح- کم کردن حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیت ‏های کارکرد پیمانکار و پرداختی آن به سازمان
1- در موردهایی که واگذارندگان کار یا همان کارفرمایان بیمه بیکاری و حق بیمه هر قرارداد غیر مشمول طرح‏ ها و نمونه‏ های عمرانی را با توجه به نوع عملیات قرار داد منعقد شده تعهدات طرفین مقابل به شرح مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/1370 شورایعالی تامین اجتماعی که در گذشته به آن اشاره شد از هر صورت‏حساب مهندسین مشاور کسر یا صورت‏ وضعیت پیمانکار موازی با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار طی فقره چکی در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند در این صورت نیازی به نگهداری و کسر 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر کدام از صورت وضعیت نبوده و کارفرما می‏بایست پرداخت صورتحساب قطعی یا صورت وضعیت و تسویه حساب با مهندس مشاور و پیمانکار را به شرط ارائه مفاصا حساب از سمت سازمان تامین اجتماعی دهند. واضح است کارفرمایان که با این موارد به ترتیب عمل می نمایند همچنان موظفند در پایان عملیات هر پیمانکار میزان ناخالص کارکرد مهندس مشاور و پیمانکار باقی اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و در نهایت ارسال نماید
2- درباره قرار دادهایی که حق بیمه مربوط توسط اعطای واگذاری کار از صورتحساب یا صورت وضعیت کارکرد مهندس مشاور و پیمانکار دریافت و تعیین شده کسر شده و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت صورت میگیرد، پیمانکار در طول دوره اجرای قرار داد می بایست لیست کارکنان مشغول به کار در قرار داد را طبق مقررات تنظیم می نماید بدون وجه در زمان مقرر در ماده 39 قانون دریافت جرایم و قانون تامین اجتماعی از کارگذاران یا کارفرمایان مصوب 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه آینده به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.

3- در باره ی این مورد از گروه پیمانکاران با توجه به اینکه از صورت وضعیت پیمانکار حق بیمه مقرر کسر می‏شود و به سازمان پرداخت می‏شود در صورتی که این گروه دارای پیمانکار فرعی باشند صادر شدن مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها به شرط اینکه حق بیمه تمام صورت وضعیت های پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواستی مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداختی انجام شده باشد و نیازی به محاسبه حق بیمه ندارند 
4- اگر به هر دلیلی با توجه به نوع عملیات قرار داد برای ماباقی اخذ درصد حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 24/1/1370 در هنگام پرداخت حق بیمه و کسر آن بماخذ 15%، 7% پرداخت شده باشد، همچنین میتوان بیان کرد در مواردی که ماخذ پرداختی حق بیمه رعایت شده و پرداختی انجام شده اگر حق بیمه مستند به لیست های ارسال شده پیمانکار بیشتر از حق بیمه براساس ماخذ تصوبینامه ذکر شده باشد در این صورت در اتمام کار و به هنگام صادر شدن مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه شده و از پیمانکار مطالبه شده و صول انجام می شود و در نهایت مفاصا حساب قرارداد صادر می شود
5- در صورتی که پیمانکار بابت ماه یا ماه های خارج از زمان اجرای قرارداد در واقع قبل از شروع و بعد از پایان قرار داد لیست ارسال نماید، از دریافت لیست خود داری کرده و همچنین اگر قبلا لیست دریافت شده باشد حق بیمه آن جزء قرارداد نیست و علاوه بر حق بیمه قرارداد از پیمانکار دریافت و یا وصول خواهد شد.

نظرات شما