بررسی آنتی بیوتیک

بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر تولیدی گاوداری های سنتی

 

کیت آنتی بیوتیک‌ها عناصر و موادی می‌باشند که احتمال مرگ باکتری‌های درحال رشد را افزایش می‌دهند «باکتریوسید» و یا باعث می‌شود از رشد و بزرگ شدن آن‌ها جلوگیری نمایند. «باکتریواستاتیک». همچنین از آنتی بیوتیک‌ها در درمان ورم پستان دردام و درمان انواع بیماری‌های عفونی تجویز و استفاده می‌شود. مصرف زیاد از حد و بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها در درون مرغداری‌ها و دامداری‌ها همچنین باقیمانده آنتی بیوتیک موجود درگوشت و شیردام‌ها سبب به وجود آمدن خطرات زیادی از جمله به وجود آمدن آلرژی در افرادی که حساسیت دارند، به وجود آمدن مصونیت برای میکروارگانیسم‌ها، به وجود آمدن اختلالات گوارشی در افراد مصرف کننده و از بین بردن میکروارگانیسم‌های مفیدی که درتهیه فراورده‌های تخمیری مورد استفاده می‌باشند، می‌شوند. در نتیجه تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی باقیمانده آنتی بیوتیک‌های موجود درشیر تولید شده در دامداری‌های سنتی را انجام دهیم. در این راستا تست‌های انجام شده و نمونه گیری بر پایهٔ استاندارد کدکس و با توجه کامل به موازین و قوانین بهداشتی انجام شده و این برسی‌ها و تست‌ها با استفاده از کیت آنتی بیوتیک تشخیص Eclipse۵۰ مدل «ZE/E۵۰/۹۶i» صورت گرفت. دراین تحقیق به طور تصادفی از ۴۸ دامداری سنتی به تعداد ۱۶۰ نمونه دریافت ومورد تحلیل و آزمایش قرار گرفت، که در این آزمایش ۱۰ نمونه آزمایش مثبتی داشته و در آنهن دآنتی بیوتیک وجود داشته که در مجموع ۲/۷ درصد از کل نمونه‌های دریافت شده می‌باشد ونسبت آن به بررسی‌های موارد مشابه درسایر دامداری‌های کشورکه گاهی اوقات درصد آلودگی بیشتری را گزارش داده دارای وضعیت بهتر و مناسب تری می‌باشد. در نتیجه می‌توان با استفاده از حاصل نتایج بدست آمده در راستا و جهت استفاده بهینه، هدفمند و اصولی از آنتی بیوتیک در دامداری‌ها برنامه ریزی نمود همچنین در انت‌ها نتیجه گیری می‌شود که باقیمانده آنتی بیوتیک‌های کنترل شده در فراورده‌های لبنی وشیرهای خام به منظور تامین سلامت در مصرف کنند گان، توسط مراکز نظارتی الزامی و ضروری می‌باشد.
می‌توان اشاره داشت که آنتی بیوتیک‌ها مواد و عناصر شیمیایی هستند که از میکروارگانیسم‌هایی چون باکتری‌ها و قارچ‌های میکروسکوپی اخذ می‌شوند و از ادامه حیاط پروکاریوت‌ها و یا یوکاریوت‌ها جلوگیری نموده و یا مانع انتشار و تکثیر آن‌ها می‌شوند. عناصر و اجزای سازنده آنتی بیوتیک‌ها بسته به کاری که انجام می‌دهند تفاوت دارد. اکثر آنتی بیوتیک‌ها بر روی هر دو نوع سلول یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها تاثیر می‌گذارد و به همین جهت نمی‌توان همه آنتی بیوتیک‌ها را برای درمان انسان مورد استفاده قرار داد.

نظرات شما