سرمایه گذاری
Invesment

ثبت اطلاعات فردی

از تا

چگونگی سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در پروژه
واگذاری سرمایه نقدی

نحوه سرمایه گذاری

سرمایه گذاری نقدی
سرمایه گذاری اموال منقول
سرمایه گذاری اموال غیر منقول
سرمایه گذاری سایر موارد

خودروی سواری
خودروی سنگین
طلا
کالا

محل اجرای طرح
مسکونی
تجاری
اداری
ویلا
صنعتی
زمین
باغ

سپرده بانکی
سهام و اوراق سپرده
ضمانت نامه بانکی ( تعهد پرداخت )

یا
محل پیشنهادی سرمایه گذاری