طرح پایش سلامت جسم و ارتقاء مهارت های نرم کارکنان

در جلسه هیئت مدیره شرکت تجارت نخبه محب در روز چهارشنبه مورخ 1400/2/8 طرح پایش سلامت جسم و افزایش مهارت‌های فردی و سازمانی مهارت های نرم Soft Skills مطرح گردید. این طرح در راستای توجه به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه دارائی‌های مهم شرکت از طرف مدیریت محترم عامل طرح و مقرر گردید در سال 1400 جنبه اجرائی و عملیاتی پیدا کند. 

هدف از اجرای طرح عارضه یابی، آموزش و ارتقاء مهارت های فردی و سازمانی و در نهایت بررسی اثر بخشی اقدامات خواهد بود.

نظرات شما