کارشناس منابع انسانی

 

شایستگی:
جنسیت: آقا
داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های مدیریت یا MBA
توانایی در جذب نیروی انسانی (برنامه ریزی، تأمین منابع انسانی، گزینش، استخدام)
توانایی در استقرار مدیریت عملکرد (تدوین شاخص های فنی عملکرد به تفکیک واحدها و پست شغلها)
توانایی در استاندارد شناسنامه شغلها و شرح وظایف سازمانی با توجه به نیاز سازمان 
مدیریت توسعه آموزشی منابع انسانی، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی و برگزاری دوره های ارزیابی
توانایی در اجرای سیستم حقوق و دستمزد و جبران خدمات برمبنای واحد ها و رده های شغلی 
مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و حضور در هیئت های حل اختلاف 
مسلط به امور کارگزینی، اداری و امورقراردادهای پرسنلی و بیمه ها 
مسلط به تدوین گزارشات دوره ای و طراحی و تنظیم برنامه های رفاهی و جبران خدمت 
توانایی در طراحی سیستم انضباطی سازمان و آئین نامه های اجرایی و اداری
مدیریت فرآیند ترک سازمان (آسیب شناسی و درمان در کلینیک کار)
تسلط به نرم افزارهای اتوماسیون اداری

مزایا:
حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی