کارشناس کنترل کیفیت

شایستگی:

تحصیلات: حداقل کارشناس مهندسی، ترجیحا مرتبط با صنعت مربوطه (تنباکو)
 حداقل 5 سال سابقه کار 
توانایی طراحی فرمت های کنترل کیفی
 ایزو 9001
 ممیزی داخلی
 تدوین طرح کیفیت محصول
 SPC کنترل فرآیند آماری
 مستندسازی سیستم مدیریت
 تفکر مبتنی بر ریسک

مزایا: 

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی

محل کار: کارخانه شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه