کارشناس تحقیق توسعه

شایستگی: 

تحصیلات: حداقل کارشناس مهندسی مرتبط با صنعت مربوطه (تنباکو)
سابقه کار: حداقل 5 سال
دارا بودن منابع ارتباطی بین المللی مربوط به مواد اولیه غذایی امتیاز محسوب می شود
مطالعات میدانی
ایزو ۹۰۰۱
ممیزی داخلی
تدوین طرح کیفیت محصول
تجزیه و تحلیل حالات خرابی فرآیند FMEA
گسترش عملکرد کیفیت QFD  
تفکر مبتنی بر ریسک
نوآوری نظام‌یافته TRIZ

 

مزایا:

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی

محل کار: دفتر مرکزی