رئیس حسابداری

شرایط احراز:

حداقل لیسانس حسابداری
سن :حداکثر 35 سال
مسلط به حسابداری انبار
مسلط به حسابداری خرید و فروش
مسلط به تهیه اظهارنامه مالیاتی
مسلط به تهیه گزارشات و تنظیم صورت های مالی
مسلط به محاسبات ارزش افزوده
مسلط به امور مالیاتی و بیمه
مسلط به امور حسابداری صنعتی و بازرگانی
مسلط به بهای تمام شده محصول

 

 مزایا:

•    حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
•    محل کار: دفتر مرکزی