کارشناس ارشد جذب و استخدام

 

شایستگی:

اختصاصا جهت بخش جذب و استخدام
تحصیلات: حداقل کارشناسی ترجیحا در رشته مدیریت
سابقه کار: حداقل 2 سال
اصول و فنون مذاکره
آشنایی کامل با فرآیند جذب و استخدام
آشنایی با کانال های جذب و استخدام
آشنایی کامل با اصول ارزیابی و مصاحبه های مبتنی بر شایستگی
آشنایی با آزمون های روانشناسی سازمانی
تسلط بر Excel و Word
مدیریت زمان و توانایی برنامه ریزی دقیق در امور محوله
پیگیری و اجرای گام های فرآیند جذب
انجام مصاحبه های تلفنی و حضوری
ارزیابی و پایش شاخص های اثربخشی کیفیت جذب
همکاری در طرح ریزی و تدوین استراتژی های کارکردی حوزه جذب و استخدام منابع انسانی
توانایی برقراری ارتباط موثر
دارای روحیه مشارکت و کار تیمی
وظیفه شناس و مسئولیت پذیر

مزایا:


حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی