انباردار

 

شایستگی:
داشتن حداقل مدرک کارشناسی 
داشتن تجربه و سابقه کار انبارداری
آشنایی به اصول و سیستم حسابداری و انبارداری 
داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط

 

مزایا:
حقوق متناسب و کلیه مزایا 
سرویس ایاب و ذهاب و ناهار
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه