لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟

سیطره نظریه لیبرال دموکراسی در اندیشه سیاسی غرب معاصر، البته نه به لحاظ منطقی، آنچنان است که می توان آن را سنت غالب در نظریه سیاسی غربی دانست .نفوذ آن بر اندیشه های برخی از ایده آلیست ها و عدم توسعه ی رقیب یکصد ساله اش، مارکسیسم، از جمله زمینه هایی بوده است که گاه سبب گشته تا به عنوان پایان تاریخ قلمداد گردد. بحث و نظر در این مقام هم به لحاظ سنت غالب بودنش در غرب امروزینه و هم از جهت داعیه جهانی داشتن و ادعای پیروزی تاریخی اهمیت بسیار دارد. فرانسیس فوکویاما در مقاله و کتاب خود درباره ی پایان تاریخ نظام لیبرال دموکراسی را قاطعانه پایان تاریخ و نه پایان تاریخ سیاسی، قلمداد کرده است.

بیشتر بخوانیم
لیبرال دموکراسی چگونه سنجش می شود؟

مفاهیم سبک زندگی نظم و امنیت در متون اسلامی بخش دو

از مهم ترین سبک پیشوایان معصوم )ع( در ازدواج و تشکیل خانواده، بی اعتنایی به امور مادّی و تکلّفات و رویارویی آسان و معمولی آنان با ازدواج است، به گونه ای که هم خود به آسانی ازدواج کردند و هم در ترویج فرزندان از تکلّف پرهیز می نمودند.در مسأله مهریّه و جهیزیّه روش متعادل و معقولی را داشتند، مهریّة حضرت زهرا )س( یک ذرهّ بود و قیمت آنکه مبلغ حدود پانصد درهم بود، فروخته شد که با بخشی از قیمت آن جهیزیّه ای به شرح ذیل تهیّه یک گردید ...

بیشتر بخوانیم
مفاهیم سبک زندگی نظم و امنیت در متون اسلامی بخش دو

مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی

چکیده سبک زندگی عبارت است از مجموعه رفتارها و الگوهای کنش فردی و گروهی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد. با توجه به ویژگی انتخابگری که در سبک زندگی وجود دارد، میتوان هر مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزههای دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین قرار داشته باشد، یک سبک زندگی دینی به شمار آورد. امنیت در یک جامعه، معادل کاهش آسیبهای اجتماعی است. امنیت با برآورده شدن جمیع حقوق مردم رابطه دارد که این همان تعریف عدالت است. جایگاه امنیت در اولویت اول شهروندان است.

بیشتر بخوانیم
مفاهیم سبک زندگی و نظم و امنیت در متون اسلامی
...1112131415...