لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت چهارم)

بدست آوردن عملی ما تلفات مبتنی بر حاشیه تصادفی است که شامل محدودیت های رتبه بندی نمایش متقابل دو طرفه، همراه با محدودیت های حفظ ساختار دورن نمایشی است.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت چهارم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت سوم)

از نظر ساختار، روش ما شبیه به مدل های CCA عمیق دو شاخه است، هر چند که آن از مشکلات عمیق آموزش- زمان CCA مرتبط با تخمین ماتریس کوواریانس، اجتناب می کند. شبکه ما همچنین دستاورد هایی از لحاظ دقت با انجام ویژگی نرمالیزه کرن (L2 و نرمالیزه کرن دسته ای) قبل از تعبیه تلفات لایه؛ خواهد داشت.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت سوم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت دوم)

یک جایگزین در CCA برای یادگیری یک فضای تعبیه مشترک با استفاده از SGD با از دست دادن(تلفات) رتبه بندی است. WSABIE و DeVISE [11] تبدیل های خطی از ویژگی های بصری و متنی را در فضای مشترک با استفاده از یک تلفات (دست دادن) رتبه بندی تک جهته بدست آوردند که یک جریمه مبتنی بر حاشیه را به حاشیه نویسی نادرست اعمال می کند که نسبت به آنهایی که برای هر تصویر آموزشی درست هستند، رتبه بندی بالاتری دارد.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت دوم)
...1617181920...