لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات

هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی در سازمان آموزش و پرورش تهران می‌باشد. برای سنجش بهره‏وری منابع انسانی از ابعاد عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، سبک‏های رهبری، رقابت پذیری و آموزش استفاده شد. پس از طراحی دو پرسش نامه مجزا برای بررسی رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره‏وری منابع انسانی و همچنین رتبه بندی اجزای منابع انسانی و همچنین تائید روایی و پایایی آنها، پرسشنامه ها میان جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کای دو، بیانگر رابطه مثبت و معنادار میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با بهره وری منابع انسانی و ابعاد آن می باشد.

بیشتر بخوانیم
رابطه میان فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

با تحمیل حداقل استانداردهای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از اختراعات در زمینه داروسازی، اعتراضاتی مطرح شد که این پرسش را مطرح ساختند: آیا سازمان تجارت جهانی به خودی خود ، توسط حقوق بین الملل بشر ملزم می‏باشد؟ آیا باید در عمل از جمله در مورد ارائه مساعدت های علمی و فنی ، خود را با تعهداتی که این رشته از حقوق تحمیل می‏کند ، تطبیق دهد؟

بیشتر بخوانیم
نقش سازمان تجارت جهانی در حل و فصل تعارض

اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم

تعارض میان حقوق بین الملل اختراعات و دسترسی به دارو سبب شده که میزان قابل توجهی از توجهات عمومی در سال های اخیر به این موضوع اختصاص یابد. عمده تمرکز وقایع اخیر بر شیوع ایدز (به طور اخص در آفریقای جنوبی) می باشد، چرا که صحبت از تعارض میان حق اختراع و دسترسی به دارو ، بدون در نظر گرفتن این مثال ، جامع و کامل نخواهد بود.

بیشتر بخوانیم
اختراع دارویی و حق دسترسی به دارو بخش دوم
12345...