حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش دوم

راهکاری کاربردی جامع برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین شده

 

 

شکل 1 سه سطح از حاکمیت بلاكچین

  

سومین سطح، اکوسیستم کلی بلاكچین است؛ یعنی دفترکل اصلی که پلتفرم‏ های بیت کوین، اتریوم، تندرمینت Tender mint) ،( هایپرلجر و دیگر پلتفرم‏ها را به یکدیگر متصل میکند. بسیاری از این پلتفرم‏ها، تفاوت‏هایی در دیدگاه‏ها و انتخاب پروتکل‏های خود دارند، اما در عین حال نشاندهنده مجموع‏های از مسائل مشترك نیز هستند که ذینفعان مختلف، شامل مصرف کنندگان و شهروندان باید از آنان اطلاع داشته باشند و بتوانند در مورد آنها بحث و بررسی کنند. در این بخش موضوعاتی که از جمله ضروریترین مسائل برای بقا در بازه کوتاه مدت بوده و برای پایداری بلندمدت نیز الزامی هستند مورد بررسی قرار می گیرند.

2-3-1 نظارت بر پلتفرم‏ ها

پلتفرم‏های بی‏شماری برای بلاكچین مانند بیتکوین، اتریوم، تندرمینت و پروژه هایپرلجر وجود دارند و تعداد قابل توجه دیگری نیز در دست توسعه هستند که در آنها از ارز مبتنی بر رمزنگاری هم به عنوان ارزش و هم به عنوان مالکیت در پلتفرم استفاده می‏شود. در این بخش چندین پلتفرم معروف بلاكچین مورد بررسی قرار میگیرند و چالش‏های حاکمیتی آنها بیان می‏شود .

بیتکوین، بزرگترین ارز مبتنی بر رمزنگاری و پلتفرم موجود به لحاظ ارزش، حجم و میزان Hash. است. همانند تمامی فناوری‏های ساختارشکن دیگر، رقبای دیگری نیز در برابر بیتکوین پدیدار شدهاند. حتی بدنه مرکزی بلاكچین در حال تقسیم به بخشهای متفاوتی است که هر یک از موضع نظارتی مجزایی طرفداری میکنند. تصمیمگیری در یک سیستم غیرمتمرکز کار سادهای نیست. اکوسیستم بیتکوین به دلیل رشد تصاعدی تراکنشهای خود در حال حاضر با مشکلات فزایندهای روبه‏رو است.

این رشد به عنوان یک معیار روشن برای سنجش موفقیت و گواهی تکامل و فراگیر شدن آن است. این فناوری در مسیر رشد خود با چالش‏های حاکمیتی بسیاری روبرو است که هماکنون نیز در تلاش برای رفع آنها است. غیرمتمرکز بودن لزوما به معنای عدم سازمان‏یافتگی نیست. جامعه بیتکوین به عنوان یک اکوسیستم نیازمند یک چشمانداز جامع و مشترك برای آینده و سازوکاری برای جداسازی سیگنال‏های مهم از مباحث حاشیه‏ای است. اگر شبکه بیتکوین دنبال رشد باشد باید چالش‏های مهمی را رفع نماید که از آن جمله میتوان به 1) افزایش مقیاس بدون تضعیف شبکه (محدودیت اندازه بلوك)، 2) حفظ انگیزه برای مشارکت و تعامل و 3) مصرف بسیار بالای انرژی اشاره کرد.

امروزه اتریوم به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم‏های بلاكچین در حال گسترش است. اتریوم به عنوان یک پلتفرم نرم افزاری متن باز برای کاربردهای غیرمتمرکز تولید شده است. این پروژه نیازمند یک ساختار قانونی است تا اولا از سرمایههای جذب شده حفاظت کند و ثانیا به عنوان نهاد قانونی برای هدایت بلندمدت این پلتفرم عمل نماید. نحوه مشخص نمودن تهدیدات اصلی متوجه پلتفرم از طریق اجماع و مدیریت انتقال به مدل اثبات سهام از مهمترین چالش‏های حاکمیتی این پلتفرم به شمار میروند.

بنیاد اتریوم یک انجمن غیرانتفاعی متشکل از توسعه دهندگان و پژوهشگران است. پژوهش پیرامون نسخه بعدی استانداردها و پروتکل اتریوم؛ بکارگیری زبانهای برنامه نویسی مشترك در توسعه و نگهداری؛ و در دسترس بودن برای اعضای فعلی جامعه و تازه‏واردان، انتشار رونوشت مطالب توسعه دهندگان اصلی برگزاری رویدادهای توسعه و باز نگه داشتن کانال‏های ارتباطی از وظایف اصلی این بنیاد به شمار میروند. اتحادیه اتریوم سازمانی(Enterprise Ethereum Alliance-EEA) به منظور گردآوری الزامات استقرار آن در بلاكچین سازمانی و همچنین تدوین استانداردها و مشخصات فنی برای اضافه کردن این قابلیتها به اتریوم، از طریق فرآیند ارتقای سازمانی تأسیس شده است. درك الزامات صنعت، استفاده از استانداردهای فعلی و توسعه استانداردهای متن باز جدید در کنار کار در سطح پلتفرم بنیاد اتریوم از مهمترین اهداف اتحادیه اتریوم سازمانی است تا نقشه راهی برای توسعه برنامه‏های کاربردی در سطح سازمان و صنعت در حوزه بلاكچین فراهم شود. این اتحادیه در حال پیاده سازی یک ساختار حاکمیت چندلایه برای برآوردن نیاز سازمانهای بزرگ و حفظ توسعه سریع، متن باز و مبتنی بر همکاری است. این امر شامل بهرهگیری از ابزارهای حاکمیت غیرمتمرکز موجود و همچنین آزمودن دیگر ابزارهای حاکمیت مبتنی بر بلاكچین نظیر   Boardroomمی‏شود.

تندرمینت یک میانافزار بلاكچین عام منظوره بوده و به عنوان نرمافزاری در بین پروتکلهای بلاكچین و برنامههای کاربردی بلاكچین عمل میکند تا توسعهدهندگان بتوانند برنامههای کاربردی را در زبان برنامه نویسی انتخابی خود و برای محیط انتخابی خود توسعه دهند. سازوکار اجماع از طریق اثبات سهام برای تضمین ثبت تراکنش یکسان با ترتیبی یکسان توسط تمامی ماشین‏ها؛ و واسط برنامه کاربردی برای پردازش تراکنش‏ها در هر زبان برنامه نویسی توسط ماشینها دو مؤلفه اصلی تندرمینت هستند. تندرمینت به یک موتور اجماع بلاكچین عام منظوره تبدیل شده است که میتواند حالتهای برنامه های کاربردی دلخواه را میزبانی کند. این به معنی آن است که میتوان از تندرمینت به عنوان جایگزینی سریع و ساده برای موتورهای اجماع در دیگر نرم‏افزارهای بلاكچین استفاده نمود.

پروژه هایپرلجر یک پروژه مشترك متن باز است که برای ارتقای فناوری‏های بلاكچین در حوزه‏هایی نظیر بانکداری، اینترنت اشیاء و زنجیرههای تأمین راهاندازی شده است. این پروژه توسط بنیاد لینوکس میزبانی میشود و بر دفتر کل توزیع شده و قراردادهای هوشمند تمرکز دارد. این پروژه به دنبال اشتراك یک سیستم حفظ سوابق مشارکتکنندگان است. فناوری دفترکل توزیع شده همانند یک سیستم عامل برای بازارهای غیرمتمرکز و جوامع دیجیتال است. این فناوری جزو بخشهای بنیادین است و توسعه دهندگان میتوانند ارز مبتنی بر رمزنگاری یا سیستمی برای رهگیری دیگر داراییهای دیجیتال را بر مبنای آن ایجاد کنند. ولی باید توجه داشت که نباید یک زنجیره بزرگ همه چیز را کنترل کند، بلکه مدلهای حاکمیت فعلی باید سازگار شده و با استفاده از فناوری بلاكچین توانمند گردند.

 

مطلب مشابه و مفید: راهکاری برای حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاکچین

 

منشور هایپرلجر از چارچوب حاکمیت لینوکس استفاده میکند. ایجاد چارچوب دفترکل توزیع شده متن باز در مقیاس سازمانی، ایجاد یک جامعه فنی متن باز، تشویق به مشارکت اعضای اکوسیستم و فراهم کردن زیرساخت‏ها، ایجاد امکان گفتگوهای جمعی و تأمین ساختاری با محوریت حاکمیت فنی و کسبوکار از مهمترین مأموریت‏های آن است. این منشور، هیئت حاکمیتی، مرام نامه و مسئولیتها را تبیین میکند و کارگروه مهندسی اینترنت یک کمیته هدایت فنی و یک فرآیند دستیابی به اجماع را تعیین مینماید. همکاری یک عنصر ضروری برای عبور از شکاف مبهم میان استفادهکنندگان اولیه و اکثریت استفادهکنندگان عملگرا است. نیاز مبرم به استانداردهای صنعتی، جلوگیری از ابلاغ پروتکلهای ناکامل به عنوان استاندارد صنعت، فقدان زیرساخت‏های قابلاتکا و فقدان گفتمان سازنده از جمله مهمترین چالشهای حاکمیتی برای این پروژه محسوب میشوند.

2-3-2 نظارت و کنترل بر برنامه‏های کاربردی

همیشه سازمان‏های متمرکز مسئول هماهنگی و حاکمیت برنامه‏های کاربردی آنلاین بودهاند. امروزه با فناوری بلاكچین، سازمان‏ها یا شبکه‏های جهانی ایجاد شدهاند که به صورت توزیع شده و بدون هیچ واسطه متمرکزی برای ارائه ابزارهای جدید عمل میکنند. برای درك برنامه‏های کاربردی شبکه بلاكچین باید نسبت ایمیل به اینترنت را با نسبت ارزهای مبتنی بر رمزنگاری با بلاكچین مقایسه کرد. همچنان که کاربردهای بلاكچین تکامل مییابند و از کاربردهای بالقوه به موارد استفاده واقعی تبدیل میشوند برخی موارد استفاده خاص باعث ایجاد سؤالاتی در زمینه حاکمیت میشود که بهترین پاسخ آنان را نیز در سطح هر یک از همان موارد استفاده میتوان یافت. با توجه به کاربردهای مختلف، بلاكچین متفاوتی نیز وجود خواهد داشت که برخی از آنها در خدمت صنایع یا مناطق جغرافیایی خاص خواهند بود. به منظور نظارت و کنترل بر برنامه‏های کاربردی در بالاترین سطح، باید بر همکنش پذیری تمرکز نمود. کاربردهای تجاری بلاكچین نیز در حال شکل‏گیری هستند و حاکمیت، امری ضروری برای موفقیت آنها به شمار میرود.

عرضه اولیه سکه (ICO) همانند یک برنامه کاربردی است که به واسطه آن، سازمان‏ها میتوانند با ارائه توکن یا سکه، برای شبکه یا پروژه خود به صورت نظیر به نظیر سرمایه جذب کنند. ICO  صرفا ارزهای مبتنی بر رمز جدیدی نیست که در قالب شرکت جدید معرفی میشود؛ بلکه پلتفرم‏های مدیریت حقوق دیجیتال، صندوق‏های سرمایه گذاری توزیع شده و حتی پلتفرم‏های جدیدی برای سرمایه گذاری هستند. در لایه برنامه کاربردی، مهارت‏های فنی لازم برای تجاریسازی پروژه‏ها بسیار مهم است. بررسی‏ها نیاز به کارکنان ماهر را به وضوح نشان میدهد. این فضا نیازمند افراد مستعد است. در حوزه تجربه و واسطه‏ای کاربری پایه، کارهای بیشتری باید انجام شود. بسیاری از این برنامههای کاربردی برای یک فرد معمولی قابل استفاده نیستند.

 

2-3-3 . نظارت و کنترل بر اکوسیستم به عنوان یک مجموعه

شبک‏های مبتنی بر بلاكچین فاقد نقطه کنترل مرکزی هستند ازاینرو، برنامه‏های کاربردی و سازمان‏ها به سیستم‏های جدید حاکمیت توزیع شده نیاز دارند تا بتوانند حریم خصوصی، هم کنشپذیری و امنیت را به شیوهای مبتنی بر همکاری ارائه دهند. این اکوسیستم نیازمند یک چارچوب تنظیم مقررات مناسب است که فناوری بلاكچین را بفهمد و با آنان سازگار باشد. چنین چارچوبی میتواند ابهامات قانونی پیرامون این فناوری را برطرف نماید و بدین ترتیب، به شرکتهای نوپا و سازمان‏های بزرگ کمک کند تا راهحل واقعی در اختیار داشته باشند. یکی از مهمترین چالشهای حاکمیتی، فقدان ساختار قانونی مناسب برای نظارت و کنترل کلی اکوسیستم است.

در حال حاضر، منبع قانونی برای تراکنش‏های غیرقابل فسخ و قراردادهای هوشمند وجود ندارد. افراد در انتخاب مجموعه قوانین مورد نیاز آزادند اما بعد از انتخاب نمیتوانند از این قوانین تخطی کنند، چرا که قراردادهای هوشمند توسط کدهای فنی به طور خودکار و فارغ از تمایل و اراده اشخاص اجرا میشوند. باید از رویکرد استواری نسبت به تنظیم مقررات، قانونگذاری و مذاکرات بینالمللی برای پیمان نامه‏ها استفاده کرد تا ابهامات قانونی به حداقل میزان خود برسد و سرمایه‏گذاران همچنان از توسعه جهانی این فناوری پشتیبانی نمایند. قوانین یا مقررات نابالغ ممکن است انقلاب بلاكچین را سرکوب کنند. باید یک رویکرد متعادل برای این فناوری به کار گرفته شود تا جریانهای سرمایه‏گذاری، اشتغالزایی و نوآوری تضعیف نشود. وضع مقررات مناسب مشابه آنچه در بریتانیا و کانادا وجود دارد و مشاهده نتایج آن در گذر زمان مانند آنچه در سالهای اول پیدایش اینترنت وجود داشت به حفظ نوآوری کمک میکند. تا زمانی که این فناوری و تأثیرات آن درك شود، نباید در تعیین سیاست شتاب کرد. اگر این فناوری درك نشود، ممکن است قوانین و سیاست‏هایی تدوین شوند که به توسعه فناوری لطمه وارد کنند. برای چیزی که نمیتوان کنترل کرد نباید مقررات وضع نمود. امروزه سرعت توسعه کسبوکار بیشتر از پژوهش‏های علمی است. فناوری بلاكچین برخلاف اینترنت، از اول راه در کسب‏وکارها کاربرد دارد. از این رو، انتظار میرود این فناوری تأثیر شگفت‏انگیزی بر کسبوکارها داشته باشد. یکی از دلایل موفقیت این فناوری آن است که سازوکارهای فنی را بر اساس یک فرضیه که تعداد افراد خوب بیشتر از افراد بد است، مهندسی اجتماعی کرده است.

3. نقش‏آفرینان اکوسیستم بلاكچین

اگرچه فناوری بلاكچین از جامعه متن باز پدیدار شده است اما به سرعت ذینفعان زیادی با پس‏زمینه‏ها، علایق و انگیزه‏های مختلف را به خود جذب کرده است. هر یک از ذینفعان این اکوسیستم نقش مختص خود را دارند. بسیاری از ذینفعان اصلی نیاز به رهبری را درك کرده‏اند و برای رفع این نیاز اقدام کرده‏اند. در ادامه به نقش‏آفرینان این اکوسیستم و دیدگاهشان در مورد حاکمیت این فناوری اشاره میشود.

نوآوران بلاكچین : پیشگامان این صنعت معتقدند تمام روشهای حاکمیت، وضع مقررات یا بررسی‏های رسمی برای بیتکوین با اصول آن نیز مغایر است. با این حال، با توسعه و گسترش صنعت بیتکوین، بین دولت و کارآفرینان تعامل خوبی برقرار شده است و تمرکز گستردهای روی حاکمیت این فناوری به وجود آمده است و مؤسسات حاکمیتی مانند ابتکارات ارز دیجیتال (Digital Currency Initiative) در حال ظهور هستند .

سرمایه‏گذاران خطرپذیر:  تعدادی از کاربران فعالیت خود را به صورت گروه کوچکی از رمزنگاران آغاز کردند و با گذشت زمان به تأثیرگذارترین سرمایه‏گذاران خطرپذیر این فناوری تبدیل شدند. سازمان‏های ارائه‏دهنده خدمات مالی نیز به این گروه اضافه شدند و سازمان‏های معتبری مانند Deloitte نیز روی شرکتهای نوپا به طور مستقیم سرمایه‏گذاری کردند. میزان سرمایه‏گذاری در این فناوری به شدت افزایش یافته است. بر اساس داده‏های پلتفرم Denovo از شرکت PricewaterhouseCoopers بودجه سازمان‏های بلاكچین در سال 2016 با رشد نزدیک به 80 درصد، افزایش چشمگیری داشته است.

بانکها و خدمات مالی: برخی از مؤسسات مالی بزرگ از سالهای اولیه پیدایش بلاكچین در این بخش سرمایه‏گذاری کرده‏اند PricewaterhouseCoopers.در گزارش Global FinTech 2017 اعلام کرد 77 درصد شرکت‏های خدمات مالی تا سال 2020 بلاكچین را به عنوان بخشی از یک فرآیند یا سیستم در حال ساخت به کار خواهند گرفت. امروزه بانک‏ها و بسیاری دیگر از مؤسسات مالی در حال سرمایه گذاری روی این فناوری هستند و وارد بحث رهبری آن شدهاند. بسیاری از بانک‏های بزرگ جهان در کنسرسیوم R3 CEV ثبت نام کرده‏اند .

کدنویسان و توسعه‏دهندگان : هیچ نهاد ناظر رسمی مانند W3Cیا  ICANN، IETF برای توسعه‏دهندگان بلاكچین وجود ندارد تا نیازهای توسعه را پیشبینی کند و آنها را راهنمایی نماید. این گروه چند معیار داخلی مانند شرکت در انجمن‏های آنلاین، ارسال طرح‏های بهبود پروتکل به صورت آنلاین و عمومی، مباحثه در مورد نگرانی‏های سایر اعضا، ارائه راهحل‏های خاص، تست کد ارائه شده و مشارکت در مشکل‏زدایی کد یا به عبارتی پیاده‏سازی راه‏حل تعیین کرده‏اند.

اساتید دانشگاهی و محققان: مؤسسات آموزشی روی آزمایشگاه‏ها و مراکزی سرمایه‏گذاری میکنند که بتوانند نسبت به این فناوری تحقیق کنند و با همکاران خود در سایر مؤسسات همکاری نمایند. دانشگاه‏های مهمی مانند استنفورد، پرینستون و نیویورك دوره‏هایی در مورد بلاكچین، بیتکوین و ارزهای رمزنگاری شده برگزار میکنند.

سازمان‏های غیرانتفاعی: در سال 2015 سازمان‏های غیرانتفاعی رشد چشمگیری داشتند و سازمان‏های جوامع مدنی تمرکز ویژهای روی این فناوری داشتند. گروه‏هایی از جمله کوین سنتر (Coin Center) به عنوان سازمانهای غیرانتفاعی فعال در حوزه فناوری بلاكچین معروف شدند.

دولت‏ها، سازمان‏های تنظیم مقررات و مجریان قانون: شبکه بلاكچین یا اینترنت ارزش با پول، سهام، اوراق قرضه و سایر دارایی‏های مالی، هویت و سایر داراییهایی سروکار دارد که دولتها خلق و ثبت یا بر آنها نظارت میکنند تا منافع مردم را حفظ کنند. دولت‏ها میتوانند برای حفظ منافع مشترك در تراکنش‏هایی که از طریق این دارایی‏ها اجرا میشوند مداخله نمایند.دولت‏های سراسر جهان رویکرد هماهنگی برای بلاكچین ندارند برخی سیاست‏های اقتصاد آزاد را ترجیح میدهند و برخی قوانین و مقررات جدیدی مانند وضع کردهBitLicense  و برخی دیگر از حکومت‏ها با این فناوری مخالف میکنند. حتی ذینفعانی که در برابر مداخله دولت مقاومت میکنند ارزش مشارکت سازمان تنظیم مقررات در مباحث حاکمیت را تصدیق می‏کنند.

کاربران:  افراد، سازمانها و مؤسسات از این فناوری به عنوان یک فناوری بنیادی استفاده خواهند کرد. افراد قانوناً حق دارند به هویت، امنیت، حریم خصوصی، حقوق بشر، قضاوت منصفانه و ماندگاری این منبع در درازمدت توجه کنند. با این حال، هنوز هم هیچ طبقه‏بندی یا رده‏بندی مشترکی در این زمینه وجود ندارد.

4. به‏کارگیری چارچوب شبکه‏های راه‏حل جهانی در بلاكچین

امروزه سازمان‏های بزرگ و دولتها قسمت اعظم اینترنت را تسخیر کردهاند و از حداکثر ارزش ایجاد شده توسط آن استفاده میکنند. سازمان‏های اینترنتی دادههای مصرفکنندگان را به دست میآورند و برای اهداف مختلف از آنها بهره میبرند. برای پیشرفت فناوری بلاكچین و تحقق وعده‏های آن به هماهنگی، سازماندهی و رهبری نیاز است. ذینفعان مختلف باید وارد این حوزه شوند و رهبری آن را به عهده بگیرند. بسیاری از سازمان‏های مؤثر در حاکمیت اینترنت به فناوری بلاكچین و ارزهای دیجیتال تمایل پیدا کرده‏اند. حاکمیت بلاكچین به عنوان یک نوآوری جهانی و پیچیده نمیتواند تنها در دست دولت یا بخش خصوصی باشد. برای حاکمیت این فناوری به یک جامعه چند ذینفعی نیاز است تا به یک میزان با یکدیگر همکاری کنند و رهبری جهانی را فراهم نمایند. در این مسیر به هر سه ستون جامعه مدرن یعنی بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی نیاز است تا در پیشرفت این منبع جهانی جدید مشارکت داشته باشند. شبکه‏های غیردولتی و چند ذینفعی با عنوان شبکههای راه‏حل جهانی (Global Solution Networks (GSN)) مؤثرترین ابزار برای پیشبرد منابع جهانی است (شکل 2 ) در ادامه به نحوه گرد هم آمدن ذی‏نفعان مختلف و ایجاد برداشت‏ها و برنامه‏های کاری جدید پرداخته می‏شود.

 

 

 

4-1 شبکه‏های استاندارد برای ساماندهی زمینه‏های مشترك

باید استانداردهایی هم در سطح پلتفرم و هم در سطح برنامه کاربردی تدوین شود. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه استانداردهای مشترك به رهبری نیاز است. سازوکارهای توافق جمعی به تنهایی نمیتوانند از تدوین استانداردها پشتیبانی کنند. وقتی با فناوری پیشرفته و نوآورانه مبتنی بر رمزنگاری سروکار دارید باید متفاوت فکر کرد. وقتی بحث حاکمیت مطرح میشود نمیتوان انتظار داشت گروه کوچکی از مهندسان یک پروتکل کامل را برای تراکنشهای اقتصادی و تعاملات اجتماعی ارائه دهند باید همه ذینفعان مرتبط با مقررات مختلف مشارکت کنند.. برای مثال Collider X یک هاب تحقیق و توسعه مستقل برای پژوهش‏های فنی با دسترسی عمومی است که از سوی جامعه فناوری بلاكچین، اساتید دانشگاه و شرکای صنعت با استقبال زیادی روبرو شده است .اعضای این هاب از زوایای مختلف و با اهداف مختلفی به این مشکل می‏نگرند و ایجاد زیرساخت، تدوین استانداردها و بهبود مقیاسپ ذیری این فناوری هدف مشترك آنها است.

نظرات شما

مقالات مشابه