حاکمیت بر ارزهای رمزنگاری و بلاكچین بخش سوم

4-2 مؤسسات شبکه ‏ای به منظور استقبال از ذینفعان

 

اعضای اکوسیستم بلاكچین به فرصت‏هایی برای تعامل با یکدیگر نیاز دارند تا از نظرات و نگرانی‏های یکدیگر مطلع باشند.گفتگوی عمومی در مورد اهمیت رمزگذاری بیش از هر موضوع دیگری حائز اهمیت است. حملات فضای مجازی مانند سرقت هویت و باج‏افزارها، خسارت بالایی به اقتصاد کشورها وارد میکنند. صنعت بلاكچین باید در مباحث جهانی مربوط به رمزگذاری مشارکت نماید. فناوری بلاكچین یک فناوری با اهداف کلی مانند اینترنت است که میتواند برای افزایش کارآمدی بازارها و بهبود دسترسی به خدمات مالی از آن بهره برد. مجمع جهانی اقتصاد پیشبینی کرده است که طی یک دهه آینده، میتوان درصد کل محصولات جهانی را در بلاكچین ذخیره کرد. سایر مؤسسات شبکه‏ای از کوچکترین گروه‏ها تا بزرگترین مؤسسات مانند بنیاد کلینتون )Clinton Foundation( و بنیاد بیل و ملیندا گیتس (Bill &Melinda Gates Foundation) مشکلات بزرگی مانند ارائه خدمات مقرون‏ به ‏صرفه مالی و حتی بهداشتی را از طریق این فناوری رفع کنند. مؤسسات شبکه‏ای معمولا باید سیاستگذاری‏های دولت را تحت تأثیر قرار دهند و دولت را در زمینه غلبه بر موانع بزرگ به یک رابط مهم و شریک راهبردی تبدیل کنند.

 

 

 

4-3 شبکه های حمایتی برای احترام به منافع و محدودیت ‏ها

 

زمانی که بحث حمایت از اکوسیستم مطرح میشود، تعداد بیشتر حامیان یک مزیت است. همه ذینفعان نمیتوانند تنها روی نگرانیهای خود تمرکز کنند و برای نتیجه‏گیری امیدوار باشند. شبکه های حمایتی در اثر دلسردی از مؤسسات مدنی و سیاسی مرسوم ایجاد میشوند؛ بنابراین از نظر منطقی به خوبی با جامعه بلاكچین تناسب دارند چرا که بلاكچین به دنبال تغییر نحوه رفع مشکلات توسط مؤسسات مرسوم است. با این حال، شبکه های حمایتی در آغاز کار باید با دولت به عنوان شریک خود همکاری کنند .انجمنChamber of Digital Commerce (CDC)  بر روی تعامل با نهادهای دولتی و ترویج پذیرش و استفاده از ارزهای دیجیتال متمرکز است. این انجمن نقش پررنگی در زمینه‏های سیاستگذاری، حمایت و دانشافزایی برای رشد اکوسیستم حاکمیت بلاكچین بر عهده دارد. سازمانهای غیرانتفاعی متمرکز بر روی حقوق بشر و توانمندسازی اقتصادی میتوانند از مزیتهای شبکه های حمایتی استفاده کنند. شبکه های حمایتی ارتباط نزدیکی با شبکه های سیاستگذاری دارند و در این زمینه می‏توان Coin Center وCDC ائتلاف برنامههای کاربردی خودکار و قانونی(COALA Coalition of Automated Legal Applications-) و نوآوری ارز دیجیتالی MIT را در این حوزه پیشتاز دانست. همچنین موضوع حمایت در زمینه افزایش یا کاهش مقیاس فناوری بلاكچین از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود حامیان قدرتمند برای حمایت از ذینفعان و حقوق آنها موجب اتخاذ تدابیر بهتر از جانب دولت‏ها و سایر مؤسسات می‏شود.

 

4-4 شبکه های نگهبان برای جلوگیری از آسیب‏ رسانی

 

 

بلاكچین هنوز در دوران آغازین خود قرار دارد. این اکوسیستم به انجمنی معادل انجمن آزادی الکترونیکی Electronic ) (Freedom Forum نیاز دارد تا بتواند فعالیت های سازمان‏ها را در این فضا تحت نظر بگیرد. حاکمیت در جایی مفید واقع میشود که تصمیمات جدی گرفته شود و برای این کار به یک فرآیند نیاز است. رویکرد فعلی پایین به بالا که توسعه‏دهندگان اصلی بیتکوین از آن استفاده میکنند، با مشکل مواجه بوده و دستیابی به توافق بسیار سخت است. با این حال، سازمان‏ها نمیتوانند یا نباید نظم را بر بیتکوین تحمیل کنند. بهتر است تنظیم مقررات توسط سازمان‏هایی انجام شود که در یک صنعت، به ویژه در زمینه تجارب حریم خصوصی و حفاظت از مصرف کننده فعالیت دارند. اتحادیه بلاكچین نوعی مشارکت بین مجریان قانونNGO‏ها، سازمان‏های تجاری و بخش خصوصی است. این اتحادیه اولین شبکه حمایتی واقعی است که با سازمان‏های مجری قانون همکاری میکند. مشارکت با سازمان‏های مجری قانون شروع خوبی بود، اما اکوسیستم بلاكچین به سازمانهای کاملاً مستقل مانند سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیاز دارد تا در صورت استفاده دولتها از بلاكچین به عنوان ابزار نظارت به مردم هشدار دهند.

 

4-5 شبکه های سیاست گذاری به منظور مشارکت در مباحث و هماهنگی با مقررات

 

دولت‏ها باید به جای این که تنها مقررات را تنظیم کنند، رفتار صنایع را از طریق افزایش شفافیت مقررات و همچنین بهبود همکاری شهروندان بهبود ببخشند. این به معنی جایگزینی مقررات بهتر نیست، بلکه میتواند به معنی تکمیل سیستمهای فعلی باشد. مقررات مناسب و مؤثر و به تبع آن حاکمیت مؤثر از طریق یک رویکرد جامع به دست میآید که در آن ارزش شفافیت و مشارکت مردم به هنگام اتخاذ تصمیم بسیار بیشتر است. در شرایطی که بلاكچین در دوران اولیه خود قرار دارد نمیتوان چارچوب مقررات و سیاستی مناسب در سطح ملی یا محلی برای فناوری‏های بلاكچین تدوین کرد. همکاری بینالمللی، گفتگو میان ذینفعان و انجمنی برای وکلاء و مهندسان بهترین روش برای توافق بر سر این موضوع به شمار میرود. امروزه شبکه های سیاست گذاری مانند Coin Center  به عنوان یک گروه سیاست گذاری غیردولتی تشکیل شدهاند که بر روی پنج محور اصلی نوآوری، حفاظت از مشتری، حریم خصوصی، صدور گواهینامه و سیاست‏های ضدپولشویی/ شناخت مشتری تمرکز دارد. در حال حاضر موفقیت‏های زیادی از طریق جامعه سیاستگذاری جهانی در زمینه بیتکوین و بلاكچین به وجود آمده است.

 

4-6 شبکه های دانش به عنوان ضرورت یادگیری

 

 

 

تاثیر تحولات ناشی از فناوری های جدید در روش زندگی جدید بسیار زیاد است. درك این تحولات به همکاری بین بخش دولتی و خصوصی نیاز دارد که طی دو دهه گذشته و قبل از پیدایش فناوری‏های جدید امکان‏پذیر نبود. اعضای اکوسیستم باید از انجام اشتباهات قابل توجه بر روی آزادی مدنی و حریم خصوصی اجتناب کنند. ارگان‏های روشنفکر بخش‏های دولتی و خصوصی روزبه روز همکاری میان خود را افزایش خواهند داد تا بتوانند این اشتباهات را پیشبینی کنند و از بروز آنها جلوگیری کنند. برنامه بلاكچین Trust Accelerator پروژه‏های آزمایشی پیشرفته و نوآورانه را برنامه‏ریزی میکند تا دانش افراد را افزایش دهد.  شبکه های دانش از سیاست‏های یادگیری، اشتراك‏گذاری و توسعه مبتنی بر شواهد پشتیبانی میکنند. این شبکه‏ها، اطلاعات مرتبط را به حامیان میدهند تا در مورد فعالیت‏ها با یکدیگر توافق کنند و به عنوان یک انبار داده برای شبکه های استانداردها در حال انجام پژوهشی بنیادین است تا از عملکرد برنامه‏های کاربردی بلاكچین در چارچوب‏های مقرراتی فعلی اطمینان حاصل نماید. این سازمان نوآوری‏های مختلفی مانند COALA LEX  Elethron و COALA-ID   را در زمینههای مختلف عرضه کرده است. انجمن‏های مربوط به شبکه های دانش رسمی و غیررسمی از طریق پژوهش مشترك، تجربه عملی و کنکاش، شبکه های دانش جدیدی را برای سایر شبکه های راه‏حل جهانی، گروه‏های ذینفع و طیف گستردهای از مردم ایجاد و منتشر می‏کنند. به عنوان مثال، نوآوری ارز دیجیتال دانشگاه MIT ، مؤسسات آموزشی و دانشگاههای سراسر جهان را با یکدیگر متحد کرده است. جامعه آنلاینReddit نیز رسانه‏ای برای مباحثه در این فضا محسوب می‏شود وGitHub  منبع تعاملات درباره کد است. موسسه پژوهشهای بلاكچین در حال انجام پژوهش‏هایی در مورد نحوه تغییر محورهای اصلی اقتصاد و عملکردهای اصلی در سازمان‏ها توسط بلاكچین است.

 

4-7 شبکه های تحویل و پشتیبانی در راستای تسهیل همکاری گسترده

 

بدون هم‏کنش‏ پذیری در کالاها، داده‏ها و پول نمیتوان به جهانی‏ سازی مؤثر رسید. بلاكچین یا اینترنت ارزش یعنی جهانی که بتوان پول را به راحتی اطلاعات انتقال داد .با استفاده از پروتکل‏ های ساده و باز مانند پروتکل Inter ledger میتوان تمام مکان‏های دارای ارزش یعنی دفاتر کل، بلاكچین‏ ها و شبکه های پرداخت را به یکدیگر متصل کرد .رهبران بلاكچین باید سازمان‏هایی بین‏ المللی ایجاد کنند تا دانش را اشاعه دهند، سیاست‏گذاران و حامیان را به فناوری بلاكچین ترغیب کنند و از توسعه و به کارگیری برنامه‏ های کاربردی مبتنی بر بلاكچین پشتیبانی کند.

5. نتیجه‏ گیری

با ظهور فناوری بلاكچین و پیشرفتهای سریع در عرصه نوآوری‏ های اطلاعاتی، فضای کسب‏وکار جهانی در حال تبدیل به یک اکوسیتم واحد است .بلاكچین در کنار مزایایی که به همراه دارد معرف چالش‏ های متعدد حاکمیتی و رگولاتوری خواهد بود.

 

 •  - بکارگیری ساختارهای دادهای رمزنگاری شده در بستر بلاكچین و حذف نهادهای نظارتی؛
 •  - کاهش قدرت نظارتی بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی و صنعت بانکداری؛
 •  - ضرورت تدوین مقررات قانونی برای جلوگیری از هدر رفت پول مردم؛
 •  - ظهور پدیده اقتصادی-اجتماعی ارزهای رمزنگاری شده و ایجاد فضای اقتصادی مجازی و چالش‏های حاکمیت بر آن؛
 •  - چالش‏های مربوط به قانون گذاری و رگولاتوری محیط‏های مبتنی بر بلاكچین با توجه به ویژگی‏های آن؛
 •  - تشکیل اقتصادهای سایه (اقتصادهای زیرزمینی) در صورت عدم توجه به مباحث قانونی؛
 •  - امکان استفاده از ارزهای رمزنگاری شده به منظور پولشویی و تأمین مالی فعالیت‏های تروریستی؛
 •  - بکارگیری قراردادهای هوشمند بدون نیاز به دفاتر ثبت رسمی و عدم توانایی پیگیری آنها توسط نهادهای نظارتی

 

هدف اصلی این مقاله ایجاد یک زبان و ساختار مشترك برای تفکر در مورد حاکمیت بلاكچین بود .مردم، مؤسسات و صنایع مختلف کشوری و جهانی به این فناوری نیاز دارند و باید اقدامات مورد نیاز برای دسترسی عمومی به این فناوری انجام شود .در اکوسیستم کشوری بلاكچین باید مؤسساتی با کارکرد مؤسسات شبکه‏ای تشکیل شود تا امکان مشارکت ذینفعان مختلف مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، مرکز تحقیقات مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی، انجمن بلاكچین ایران و دیگر فعالین دولتی و خصوصی اکوسیستم از طریق یک پلتفرم مشترك فراهم شده و زمینهای برای حل مسائل پیرامون حاکمیت بلاكچین ایجاد شود .مشارکت این نهادها باید با اهدافی مانند استفاده از افراد و سازمان‏ های مشارکت کننده، ارائه رده‏بندی و چارچوب‏ هایی برای درك مشترك از حاکمیت و انجام اقدامات لازم برای بهبود حاکمیت در سطح اکوسیستم انجام شود. به منظور از بین بردن ایستایی توسعه پلتفرم بلاكچین باید یک کارگروه مهندسی خودمختار، مردمی و فنی از ذینفعان تشکیل شود. این گروه میتواند به عنوان یک کارگروه در سازمان ملی استاندارد تشکیل شده و همانند IETF عمل میکند. هدف این گروه بکارگیری استانداردها، مهندسی و پایدارسازی فناوری بلاكچین خواهد بود. این گروه مسئولیت توسعه، تست و پیاده‏ سازی پروتکل‏ها و استانداردها را بر عهده خواهد داشت. همچنین سازمان ملی استاندارد ایران میتواند در تدوین استاندارد بین‏المللی در زمینه فناوری بلاكچین و دفتر کل توزیع شده (ISO/TC 307) با سازمان‏های بین‏المللی همکاری داشته باشد و نتایج آن برای استانداردسازی اکوسیستم

داخلی و هماهنگ‏ سازی آن با اکوسیستم جهانی استفاده نماید.

متولیان اکوسیستم بلاكچین باید با مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه و دیگر نهادهای متولی قانون‏گذاری و تنظیم مقررات همکاری کنند تا با انتخاب مسیر درست از موانع ناشی از اتخاذ مقررات، قوانین، اقدامات اجرایی یا قضایی شتاب‏زده پیشگیری نمایند. این اکوسیستم باید یک نقشه راه و برنامه عملی قضاوت عمومی داشته باشد تا طرح‏های ابتکاری بلاكچین را پایش کرده و آسیب‏های احتمالی و عواقب غیرمنتظره آن را ارزیابی کند و قبل از قانون‏گذاری یا وضع مقررات برای این فناوری با سایر حوزه‏های قضایی هماهنگ شود. همچنین نهادهایی مانند انجمن بلاكچین ایران و آزمایشگاه بلاكچین ایران میتوانند با مجموعه ‏هایی مانند Collider X همکاری کنند و در ایجاد زیرساخت، تدوین استانداردها مشارکت داشته باشند. بانک‏ها و ارائه‏دهندگان خدمات مالی باید در حوزه ایجاد شبکه های جدید مالی مبتنی بر بلاكچین سرمایه‏گذاری کنند تا امکان استفاده از مزایای پرداخت انتها به انتها در شبکه بانکی فراهم شود.

پروژه هایپرلجر، انجمن اتریوم سازمانی و انجمن اینترنت اشیاء سه سازمان بین‏المللی کلیدی در مورد ارائه بازخورد در مورد پروتکل‏ها و کار در سطح برنامه‏های کاربردی هستند. توسعه‏دهندگان، سازمان‏ها و کاربران برنامه ‏های کاربردی باید به طرح‏های ابتکاری باز سازمان‏های مذکور ملحق شوند. به منظور ایجاد زیرساخت لازم باید مشارکت‏های صنعتی هم در سطح سازمانی و هم در سطح کارشناسی با حضور فعالین دولتی و خصوصی گسترش یابند. سازمان‏ها باید بتوانند از فناوری بلاكچین برای تسهیل همکاری، دستیابی به توافق جمعی، شفافیت در گزارش‏ها و سایر جوانب افزایش کارایی، اثربخشی و مسئولیت پذیری استفاده کنند.

دانشگاه‏ها برای رفع فوری مهارت‏ها و استعدادهای مورد نیاز این اکوسیستم باید دوره‏های بلاكچین و ارزهای رمزنگاری شده را در برنامه آموزشی خود داشته باشند. برای دستیابی به دانش راهبردی بیشتر در مورد تحولات بلاكچین باید موردپژوهی انجام شود و برنامه‏هایی برای افزایش آگاهی وجود داشته باشد. به منظور تسریع سرمایه‏گذاری در حوزه بلاكچین باید بر روی پروژه‏های پژوهشی بنیادی سرمایه‏گذاری شود. هدف چنین پژوهشی شناسایی شکاف‏های مهم در تخصص و دانش علمی، ایجاد مجموعه‏ای از اصول برای نقش آفرینان اکوسیستم در راستای کمک به خودمختاری و پاسخگویی به شکاف‏های موجود خواهد بود .ذینفعان هر سه سطح اکوسیستم بلاكچین باید فرصت‏ها و چالش‏های حاکمیت را درك کنند. امروزه بیشتر نقش آفرینان روی ایجاد شرکت‏ها، سازمان‏ها یا پلتفرم‏های خود تمرکز کرده و توجهی به چالش‏های ساخت یک اکوسیستم سالم ندارند یا تلاش کمی در این راستا از خود نشان میدهند. هیچ سازمانی نمیتواند در یک اکوسیستم که در حال شکست یا متوقف شده موفق شود. همه سازمان‏ها باید منابعی را ( هر چند کوچک) برای مشارکت در پیشبرد اصول حاکمیت اکوسیستم اختصاص دهند. کشور باید دانش خود را در حوزه بلاكچین توسعه دهد تا نقش خود را در اکوسیستم جهانی پیدا کند.

مراجع

 1. V. Louise Lemieux, Trusting Records: Is Blockchain Technology the Answer?, Records Management Journal,Vol 26, No 02, 2016 .
 2. S. Nakamoto, Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 1 November 2008.
 3. P. Otte, J. Pouwelse & M. d. Vos, TrustChain: A Sybil-resistant Scalable Blockchain, Future Generation Computer Systems, p. 42, 2017 .
 4. G. Ishmaev, Blockchain Technology as an Institution of Property, Metaphilosophy , Vol 48, No 5, pp. 666-686, 2017 .
 5. D. Tapscott & L. St. Amour, The Remarkable Internet Governance Network – Part I, Global Solution Networks Program, Martin Prosperity Institute, University of Toronto, 2014.
 6. Don, Tapscott; Alex, Tapscott;, Governance of the Internet's Second Era - A Multi-Stakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Cryptocurrencies, Blockchain Research Institute, Ontario, 2017.
 7. T. Karr, 17 Organizations Release 2016 Internet Policy Platform, 2017 .Available: InternetPolicyPlatform.org, 2018.
 8. R. Campbell, Tendermint Wins Innovation Award and Announces Cosmos at International Blockchain Week, Bitcoin Magazine, 23 September 2016 .
 9. Wright, Aaron; Primavera, De Filippi;, Decentralized blockchain technology and the rise of lex cryptographia, Social Sciences Research Network, 2015.
 10. PriceWaterhouseCoopers(PwC), Global FinTech Report 2017-Redrawing the lines : FinTech's growing influence on Financial Services, PriceWaterhouseCoopers(PwC), 2017.
 11. Russian Ministry of Finance, Draft federal law On digital financial assets, Russian Ministry of Finance, 2018.
 12. New York State Financial Services, Regulation of the Superintendent of Financial Services - Part 200. Virtual Currencies, Departmrnt of Financial Services, New York, 2015.
 13. Global Solution Networks, CONNECT to Blockchain Governance networks, and reach the people working to solve these global problems ,.2016 .Available: http://gsnetworks.org ./__

نظرات شما

مقالات مشابه