لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

تعارض حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت

اختراعات دارویی، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق مالکیت فکری است که از یک سو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروه‏های حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، برحق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود. این پژوهش به بررسی، نقاط چالش برانگیز میان حق اختراعات دارویی با تاکید بر نقش WTO در حل تعارضات موجود خواهد پرداخت.

بیشتر بخوانیم
تعارض حق اختراعات دارویی و دسترسی به سلامت

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش آخر

ارز مجازی در عین داشتن مزیت‏های منحصر به ‏فرد خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این مسائل منجر گردیده است دولت‏های مختلف درصدد وضع قوانین و مقررات مرتبط با ارز مجازی برآیند. اگرچه این کار بسیار دشوار است چرا که نظارت بر آن توسط یک نهاد دولتی نمیتواند صورت پذیرد و به همین جهت است که برخی از کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع کرده اند.

بیشتر بخوانیم
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش آخر

رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم

مهمترین بحث در فرآیند سیاست گذاری یک پدیده نوظهور، شناخت چالش‏های ناشی از آن است لذا قانون‏گذار و سیاست‏گذار باید تسلط جامعی بر روی کلیه ابعاد چالشی ارز مجازی داشته باشد. در ادامه کلیه چالش‏های مستخرج از پژوهش‏ های علمی، گزارش های نهادهای بینالمللی و یافته ‏های نویسندگان با توجه به شرایط اقتصاد ایران به همراه بهره ‏گیری از تجزیه و تحلیل غلطان (متحرک) آورده می ‏شود.

بیشتر بخوانیم
رمزینه ارزها در اقتصاد با دیدگاه میزانگری بخش دوم
...678910...