لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

اصطلاح B2B چیست؟

در مسئله اقتصاد با اصطلاحات و موضوعات مختلفی رو به رو می شویم که هر یک معنا و مفهوم خاص خود را دارد. اصطلاحات اقتصادی معنای روشنی ندارند و باید با تحقیق و بررسی درباره آنها اطلاعاتی داشت. یکی از این اصطلاحات Business-to-Business یا به اختصار B2B نام دارد.

بیشتر بخوانیم
اصطلاح B2B چیست؟

اصطلاح B2C چیست؟

در مسئله اقتصاد با اصطلاحات و موضوعات مختلفی رو به رو می شویم که هر یک معنا و مفهوم خاص خود را دارد. اصطلاحات اقتصادی معنای روشنی ندارند و باید با تحقیق و بررسی درباره آنها اطلاعاتی داشت. یکی از این اصطلاحات Business to Consumer یا به اختصار B2C نام دارد.

بیشتر بخوانیم
اصطلاح B2C چیست؟

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی شرایط خوبی را در اقتصاد نشان نمی دهد و باید آن را حالتی دانست که با افزایش قیمت بیکاری نیز نرخی افزایشی داشته و در مجموع رکود اقتصادی همراه با تورم را به دنبال خواهد داشت.

بیشتر بخوانیم
رکود تورمی چیست؟
...1617181920...