لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت دوم)

ج) بیمه قراردادهای گاز رسانی در این نوع قراردادهای گازرسانی که بین پیمانکاراران و شرکت ملی گاز ایران منعقد و قرار داد بسته می‏شود نوار زرد اخطار، لوله و اتصالات، مواد عایق و الکترود اختصاصی که مخصوص عملیات گاز رسانی است و از طرف کسی که کار را به پیمانکار تحویل می‏دهد، تحویل داده می‏شود جزء مصالح انحصاری می باشد، در اینصورت با توجه به نوع عملیات حق بیمه قرار دادهای ذکر شده به شرح ذیل محاسبه می‏گردد.

بیشتر بخوانیم
محاسبه مفاصا حساب بیمه (قسمت دوم)

محسابه مفاصا حساب بیمه (قسمت اول)

مفاصا حساب در بیمه در متن زیر قراردادهای مورد نظر در سه قسمت به صورت مقاله ذکر شده و برای هر قسمت به طور مفصل، راهکار و نحوه محاسبه مفاصا حساب توضیح داده شده است. درانواع قراردادها روش محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد قراردادهای منعقد شده شامل ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه کسب حق بیمه به سه میزان تقسیم می گردند:

بیشتر بخوانیم
محسابه مفاصا حساب بیمه (قسمت اول)

قوانین صادرات و واردات

‌ماده ۱ – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

بیشتر بخوانیم
قوانین صادرات و واردات
12345...