آشنایی با برات

در اقتصاد و تجارت با مسائل مختلفی رو به رو می شویم، که هر یک فلسفه خاص خود را دارد. یکی از مسئله هایی که می خواهیم با آن آشنا شویم، برات است .

در این نوع تجارت شخصی، دیگری را برای پرداخت مبلغی یا حواله کرد در وجه شخص سومی در موعد مشخص امر می کند. به شخص صادر کننده برات، برات کش می گویند و شخصی که مبلغ برات را می پردازد، برات گیر.

همچنین فرد سوم دریافت کننده برات نیز دارنده برات محسوب می شود. یکی از نکات جالب درباره برات، توانایی پذیرش یا عدم پذیرش پرداخت مبلغ برات توسط برات گیر یا همان شخص پرداخت کننده مبلغ موردنظر است.

برات یکی از مهمترین اسناد تجاری در  معاملات بین المللی و داخلی است و اهمیت و اعتبار بسیاری برای آن در نظر گرفته شده . به طور کلی برات از این رو به وجود آمد تا طلب قابلیت انتقال پیدا می کرد.

البته شاید برخی با مفهوم و ساخت برات آشنایی کاملی نداشته باشند و آن را یک موضوع تجاری مجهول بدانند، اما در حقیقت روش های آسانی در برات برای پرداخت مشخص شده است.

با برات فردی که از فرد دیگری طلب داشته با انتقال طلب موجب می شد تا یک معامله نسیه را فراهم آورد. با این حساب صرفه جویی در زمان را رقم می زند و نوعی جابجایی طلبکار صورت می گیرد. این امر نه تنها صبر و تحمل طلب کار را افزایش می دهد بلکه فرصتی برای بدهکار بوده تا به تامین مبلغ موردنظر بپردازد.

همچنین شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است.

امروز با تغییر زمان برات دیگر برای انتقال طلب تنها به کار گرفته نمی شود. واژه «برات» در فارسی بسیار کهن است، درواقع معنای برات از ظاهر واژه آشکاراست یعنی برای تو وهمان حواله است.

برات شرایط خاص خود را داشته که اگر به شکل اجباری باشد شامل موارد زیر می شود:

  • ۱- نام برات‌گیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
  • ۲- شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
  • ۳- مبلغ برات
  • ۴- مهر یا امضاء
  • ۵- قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
  • ۶- مکان پرداخت
  • ۷- تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده‌است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
  • ۸- نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
  • ۹- تاریخ تحریر

با تمامی این تفاسیر در حال حاضر باید بدانید برات در اقتصاد چیست؟

نظرات شما

مقالات مشابه