لیست اخبار
List of News

اخبار اخبار یثربی

مهارت های نرم در سازمان

توجه به آموزش ، مهارت و توانمدیهای منابع انسانی از جمله دغدغه های مدیران شرکتها میباشد. ارتباط موفقیت و تعالی هر مجموعه در گرو مهارت های تخصصی و غیر تخصصی نیروی انسانی است که امروزه به مهارت های نرم اطلاق می گردد.

بیشتر بخوانیم

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مهارت های نرم در سازمان

ارزیابی عملکرد کارکنان مجموعه شرکت های یثربی

طرح KPI که روشی نوین جهت سنجش میزان عملکرد درست کارکنان می‌باشد برای اولین بار در مجموعه شرکت‌های یثربی توسط واحد منابع انسانی در فروردین ماه سال 1400 به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانیم

۱۴۰۰/۰۲/۱۱

ارزیابی عملکرد کارکنان مجموعه شرکت های یثربی

طرح پایش سلامت جسم و ارتقاء مهارت های نرم کارکنان

هدف از اجرای طرح عارضه یابی، آموزش و ارتقاء مهارت های فردی و سازمانی و در نهایت بررسی اثر بخشی اقدامات خواهد بود.

بیشتر بخوانیم

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

طرح پایش سلامت جسم و ارتقاء مهارت های نرم کارکنان
123